1. Selskabet, ydelse og formål

 

Wordbuddy (“Ractic Group”, “Selskabet”) tilbyder ydelser inden for oversættelser, korrekturlæsning og tekstforfatning via domænet wordbuddy.dk (“Domænet”). Domænets handelsbetingelser skal accepteres og bekræftes af en fysisk eller juridisk person (“Kunden”), før Selskabet kan gennemføre og udlevere teksten (“Materialet”). Selskabet har til formål at oversætte, korrekturlæse og tekstforfatte til erhverv og privatpersoner.2. Aftaleindgåelse

 

Ved accept og bekræftelse af handelsbetingelser på Domænet, indgår Kunden en skriftlig aftale med Selskabet:

 

Ractic Group

Vestervold 21, 2. th.,

DK-8900 Randers C

CVR: DK-42207039

 

Kunden forpligter sig til at beskrive Materialets omfang, forinden aftaleindgåelsen kan træde i kraft, ved indsendelse og beskrivelse af Materialet til wordbuddy via Domænet. Aftalen hverken indgås, accepteres eller bekræftes uden for indsendelse via Domænet, medmindre andet er eksplicit angivet fra Selskabet på forhånd via en skriftlig aftale (f.eks. e-mail).

 

 

3. Pris, prisændring og betaling

 

Wordbuddy tager udgangspunkt i Materialet og udregner prisen på Materialet ud fra en vurdering af Materialets omfang. Inden arbejdet påbegyndes, modtager Kunden en prisoversigt og et tilbud samt eventuelle gebyrer, der er forbundet med opgaven, f.eks. leveringsomkostninger, moms og andre afgifter. Medmindre andet er angivet, er vores priser ekskl. moms.

 

I tilfælde af, at Kunden ønsker ændringer i Materialet efter aftalens indgåelse er Selskabet berettiget til at tilpasse den aftalte pris og udskyde leveringstidspunktet. Selskabet er under ingen ingen omstændigheder forpligtet til at acceptere ændringsønsker, som fremføres efter aftalens indgåelse.4. Materiale


Kunden forpligter sig på at levere Materialet i et format som kan åbnes af Selskabet uden særlige tilføjelsesprogrammer og lignende. Kunden forpligter sig til at oplyse Selskabet om eventuelle særlige omstændigheder ved opgavens udførelse, eksempelvis specifikke krav til terminologi, juridisk sprogbrug og lignende. Selskabet forpligter sig ikke til at anvende autoriserede eller på anden måde professionelt uddannede oversættere, korrekturlæsere eller tekstforfattere.5. Ydelse og levering


Ydelsen dækker kun den aftalte oversættelse, korrekturlæsning eller tekstforfatning. Selskabet er berettiget til, uden kundens samtykke, at foretage enhver layoutændring. Selskabet er, medmindre andet udtrykkeligt aftales, altid berettiget til at levere Ydelsen som ren tekstfil, Word-dokument, PDF-dokument eller pr. e-mail.

 

Leveringstidspunktet aftales mellem Kunden og Selskabet. Levering skal ske senest 30 dage efter Selskabets modtagelse af Materialet i sin helhed. Levering sket på leveringsdatoen anses for rettidig, når denne er sket inden midnat. Selskabet er berettiget til at udsætte eller stoppe igangværende eller nye opgaver, i tilfælde af at der ikke er modtaget betaling for tidligere afleverede opgaver.

 

Kan leveringsfristen ikke overholdes af årsager, der ikke falder Selskabet til last, er Selskabet berettiget til at udskyde levering eller ophæve aftalen. Kunden er i sådanne tilfælde ikke berettiget til at kræve prisnedslag, kompensation, bod, erstatning eller godtgørelse. Sådanne særlige årsager omfatter, men er ikke begrænset til, ulykker, strejker, transportproblemer samt foranstaltninger truffet af offentlige myndigheder.


 

6. Fejl, mangler og ansvar


Såfremt Kunden konstaterer fejl eller mangler ved den leverede Ydelse, skal reklamation ske til Selskabet straks og være modtaget af Selskabet senest fire dage efter leveringen af Ydelsen. Fremsendelse af en klage skal under ingen omstændigheder fritage Kunden for dennes umiddelbare betalingsforpligtelser.


Reklamationer skal ske skriftligt via e-mail til Selskabet med en tydelig og præcis angivelse af de fejl, som Kunden har konstateret. Såfremt der foreligger fejl eller mangler, vil disse herefter blive udbedret af Selskabet. Rettelser foretages vederlagsfrit, hvis det kan godtgøres, at fejlen kan tillægges Selskabet.


Hvis Kunden selv foretager rettelser eller ændringer i Ydelsen uden forudgående aftale med Selskabet, eller hvis Kunden overskrider reklamationsfristen, bortfalder retten til udbedring, kompensation, prisnedslag og erstatning. Selskabet er berettiget til at opkræve ekstra betaling, hvis der skal foretages rettelser efter fristen på de fire dage, medmindre andet aftales.


Den leverede Ydelse må alene anvendes til lovlige formål. Selskabet kan ikke drages til ansvar for noget tab, opstået som direkte eller indirekte følge af mangelfulde eller forsinkede oversættelser mv. Det er Kundens ansvar at efterkontrollere oversættelsen i det omfang Materialet eller Ydelsen forventes at kunne få vidtrækkende helbredsmæssige, økonomiske, politiske, sociale eller menneskelige konsekvenser, ligesom Kunden loyalt skal underrette Selskabet om sådanne potentielle konsekvenser forinden aftalens indgåelse. Selskabets erstatningsansvar er til enhver tid begrænset til et beløb svarende til det samlede honorar. Dog kan det maksimale ansvar i alle tilfælde maksimalt beløbe sig til 3.000 kr.


 

7. Fortrydelse, ophævelse, mv.


Er Ydelsen væsentlig mangelfuld, er Kunden berettiget til at hæve købet. Selskabet skal dog forinden have lejlighed til at udbedre eventuelle mangler inden for rimelig tid. I tilfælde af Kundens ophævelse, er Kunden forpligtet til at destruere alle eksemplarer af den leverede Ydelse. Kunden må således hverken anvende Ydelsen helt eller delvist.

Selskabet er berettiget til at ophæve aftalen helt eller delvist eller udsætte aftalens opfyldelse, såfremt Kunden kommer under konkurs, likvidation eller moratorium.

Kunden giver samtykke til, at arbejdet påbegyndes, så snart Kunden har accepteret Selskabets tilbud eller ordrebekræftelse. Kunden har 14 dages fortrydelsesret. Denne fortrydelsesret bortfalder dog, så snart oversættelses-, korrektur-, eller tekstforfatningsarbejdet er påbegyndt.


Selskabet er berettiget, men ikke forpligtet til, at imødekomme Kundens eventuelle ønske om at annullere aftalen, i hvilket tilfælde Selskabet kan kræve et af Selskabet fastsat skønsmæssigt vederlag for det hidtil udførte arbejde. I dette tilfælde skal Selskabet levere den del af Ydelsen, som måtte være færdiggjort indtil tidspunktet for Kundens annullering af aftalen.8. Fortrolighed


Alle Selskabets oversættere er underlagt tavshedspligt med hensyn til de oversættelses-, korrektur-, og tekstforfatningsopgaver, de påtager sig.


 

9. Immaterielle rettigheder


Kunden indestår for, at Kunden besidder alle de nødvendige rettigheder til det Materiale, som skal oversættes. Selskabet skal således holdes skadesløs for ethvert krav, der måtte opstå som følge af Kundens manglende besiddelse af de nødvendige rettigheder til Materialet.


Selskabet indrømmes adgang til at foretage eksemplarfremstilling af Materialet i det omfang, det er nødvendigt til opgavens forsvarlige udførelse.

Selskabet bevarer ophavsretten til enhver Ydelse udført af Selskabet medmindre andet aftales. Kunden er forpligtet til at overholde og respektere det ophavsretlige forfatterskab, herunder ved tydelig kildeangivelse.10. Lovvalg og værneting


Forholdet mellem Kunden og Selskabet er underlagt dansk ret. Enhver sag om forhold omfattet af disse betingelser skal anlægges ved Retten i Randers.